Go Back   PIXPROS.NET สังคมแห่งการ ถ่ายภาพ และ เทคนิคการถ่ายภาพ ด้วย กล้องดิจิตอล > กล้องดิจิตอล และอุปกรณ์การถ่ายภาพ > Pixpros House

Reply
 
Bookmark and Share Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 13th December 2011, 20:30
PIXPROS HOUSE's Avatar
PIXPROS HOUSE PIXPROS HOUSE is offline
Senior Member
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 2,811
PIXPROS HOUSE is on a distinguished road
Default HOUSE TRIP: เนปาล ประมาณสะดือ

HOUSE TRIP: เนปาล ประมาณสะดือ

ทริปแรกของปี พาไปเยือนถิ่นโยคี โดย พี่ปาน http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=8266 คิดว่าคงจำกันได้ มาครั้งนี้พี่ปานจะพาไปเที่ยว พาไปถ่ายภาพเทืกเขาหิมาลัย และวัฒนธรรมของประเทศเนปาลที่ได้ฉายาว่า "หลังคาโลก" ในมุมที่ทางสต๊าฟได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้ว ฉะนั้นทริปนี้จึงเป็นทริปถ่ายภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายไลฟ์และแลนด์สเคปโดยเฉพาะ

จำนวนที่รับ18คน
ค่าใช้จ่าย Member House 47,500 บาท /Non Member 48,300 บาท
ลักษณะทริป เป็น Photo Trip Life Landscape
วัน – เวลา 18-25 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง (18 ก.พ. 55) กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตรีภูวรรณ

08.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทยแอร์เวย์
เที่ยวบินที่ TG 319
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน กาฎมาณฑุ (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย 1.15ชั่วโมง) ผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำเข้าสู่ที่พัก รอบๆสถูป เจดีย์โพธนาถ พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากพักเหนื่อยกันแล้วเรา จะออกมาเดินถ่ายรูปวิถีชีวิตชาว เนปาล ทิเบตและเก็บแสงเย็นรอบๆเจดีย์
สมาชิกอาจจะเดินถ่ายรูป วัดทิเบตรอบเจดีย์ 6-7 วัดด้วยกันแล้วกลับมาเก็บแสงเย็นที่ เจดีย์กันพักโรงแรมระดับ4ดาว
HotelTibetInternational http://www.hoteltibetintl.com.np/index.php?do=home#home

(เนื่องจากโรงแรมอยู่ใกล้เจดีย์โพธนาถถ้าใครตื่นเช้าสามารถเดินมาถ่ายสามารถใช้เวลา เดินประมาณ 5นาทีจากโรงแรมมาที่เจดีย์มาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าๆได้อย่างอิสระ )

วันที่สอง (19 ก.พ. 55) จตุรัสกาฎมัณฑุดูบาร์สแควร์ เจดีย์ สยมภูวนาถ

หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว จะนำสมาชิก เข้าสู่ใจกลางเมืองกาฏมันฑุ ถ่ายสตรีท
ไลฟ์กับ สถาปัตยกรรม พระราชวัง และวัดต่างๆ ที่จตุรัสกาฎมัณฑุดูบาร์สแควร์ หลังจากนั้นจะ
นำไปเก็บแสงเย็นส่องผ่านดวงตารู้แจ้งที่เจดีย์ สยมภูวนาถ (Swayambhunath)

วันที่สาม (20 ก.พ. 55) จตุรัสปะฏันงานศิวะราตรี ปศุปตินาถ
แสงเช้าและวิถีชีวิตผู้คน ที่เมืองเก่า ปาตัน ช่วงบ่ายจนถึงเย็นถ่ายรูปโยคีกันที่ งานมหาศิวะ ราตรี ที่วัดปศุปตินาถ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่20 กุมภาพันธุ์พอดี (ศิวะราตรีหรือค่ำคืนแห่งพระศิวะ
วันนี้ชาวฮินดูจะไปไหว้พระศิวะที่วัดปศุปฎินาถในกาฐมาณฑุชาวเนปาลจากทั่วประเทศจะชุมนุม กันในวัดแห่งนี้ วันนี้ยังเป็นวันที่บรรดาโยคีจำนวนมาก จากเนปาลและอินเดีย เดินทางมาปักหลัก รอบวัดปศุปฎินาถและสูบกัญชา นั่งล้อมรอบกองไฟและร้องเพลงสรรเสริญพระศิวะ )

วันที่สี่ (21 ก.พ. 55) กาฎมาณฑุ โพครา ทะเลสาปเฟว่า


ออกเดินทางสู่โพครา ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง หลังจากเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว และเรา จะล่องเรือ และ ถ่ายแสงเย็นที่ทะเลสาปเฟว่า ทะเลสาบชื่อดังที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาหิมาลัย
พักโรงแรม 4 ดาว Pokhara Grande hotel (www.pokharagrande.com)

วันที่ห้า (22 ก.พ. 55) โพครา เทรคกิ้งระยะสั้นที่สรังก็อต พักที่สรังก็อต
ตื่นแต่เช้า เพื่อถ่ายรูปแสงแรกที่สะท้อนยอดเขามัจฉาปุเร เทือกเขาหิมาลัยที่จุดชมวิวเขาส รังก็อต
หลังจากนั้นเทรคเล็กๆ เพื่อขึ้นที่พักบนยอดเขาจากนั้นถ่ายรูปเทือกเขาหิมาลัยตามอัธยาศัย
พักที่ Sherpa Resort http://www.sherparesort.com

วันที่หก (23 ก.พ. 55) สรังก๊อต – โพครา


วันนี้เราจะเก็บแสงเช้าของหิมาลัยอีกครั้ง จากหน้าที่พัก แล้วเดินลงสู่ตัวเมืองโพครา
ช่วงบ่ายถ่ายรูปตามอัธยาศัยทะเลสาบเฟว่า กับถ้าใครอยากถ่ายไลฟ์ชีวิตคนเนปาล ที่ตลาด เก่าโพครา พักโรงแรม 4 ดาว Pokhara Grande hotel (www.pokharagrande.com)

วันที่เจ็ด (24 ก.พ. 55) โพครา – กาฎมัณฑุ – บักตาปูร์

เดินทางกลับจากโพคราสู่กาฎมัณฑุอีกครั้ง เข้าชมเมืองเก่า บักตาปูร์หลังจากนั้นเดินทาง กลับที่พัก

วันที่แปด (25 ก.พ. 55) กาฏมาณฑุ – กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 20) สายๆ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน นานาชาติตรีภูวัน
13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320
18.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

การจองทริป
1.ถ่ายรูป passport และส่งหน้า passport ของผู้จอง มาที่ email : Pixproshouse@hotmail.com
2.โอนมัดจำงวดแรกจำนวน 25,000 บาท สำหรับ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
3.โอนมัดจำงวดสองจำนวน จำนวนเงินที่เหลือทั้งหมด สำหรับส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารสำหรับทำวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รูปถ่ายสีพื้นขาว ขนาด 2 นิ้วเท่านั้น จำนวน 2 ใบ (หากใช้รูปเล็กจะโดนตีกลับค่ะ)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน

PIXPROS HOUSE
1575/7 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

ค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย TG ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบินไทย และ ภาษีสนามบินที่เนปาล
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 7 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว (ยกเว้นโรงแรมบนเขาสรังก็อต)
- ค่ารถบัส 35 ที่นั่ง แบบ Private ขึ้นอยู่กับจำนวนคน
- ค่าไกด์นำเที่ยวชาวเนปาล พูดภาษาอังกฤษ รอรับที่สนามบินตรีภูวัน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าวีซ่าเนปาล
- มีน้ำดื่มให้ท่านวันละ 2 ขวด

โอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : หจก.พิกซ์โปรส์เฮ้าส์
เลขที่บัญชี : 799-2-56185-4
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสำนักพหลโยธิน
(กรุณาโพสต์สลิปในการโอน, ชื่อ, ล็อคอิน และเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับผม ถึงจะลงชื่อให้ )

ตัวอย่างการลงทะเบียน

PIXPROS HOUSE : ชื่อ - นามสกุล : 084-912-7773 : member 9999 : E-Mail และ Facebook

ปล. ไม่รับจองสำรองที่นะครับ จะนับจากคนที่โอนเงินเข้ามาก่อนเป็นสำคัญ

สอบถามเพิ่มเติม Three_k (แขก) 081-684-4406
Pixproshouse 02-6186904

รายชื่อ
1.พี่ปาน
2.Three_k(แขก)
3.Kanatex
4.พี่ปุ๊ก พันดารา member จ่ายครบเเล้ว
5.ธีรยุทธ ตะปินา.....081 805 8466....theerayoott@yahoo.com : จ่ายครบเเล้ว
6. พงศา ดวงคุระ 086-5978312 Login NEOZ : MR_NEO7@hotmail.com : จ่ายครบแล้ว
7. ภควัต รัตนศิริ 0862031393 login EPM1 pakawat.095@hotmail.com [/b] จ่ายครบเเล้ว
8. อาทิกา กนกภัยพิพัฒน์ 0818058258 : anote03@yahoo.co.th [/b] จ่ายครบเเล้ว
9. u4614974 : เอกชัย เขมะจิโต : 081-000-9411 Member: 1303 จ่ายครบเเล้ว
10. ชัยภัฏ เชื้อชวลิต :Login " หยั่นหว่อหยุ่น" : momotaro113@hotmail.com จ่ายครบเเล้ว
11. SUPAWATT : คุณ ศุภวัชร์ เด่นอัมพร Tel. 089-113-0959 MEMBER 890 จ่ายครบเเล้ว https://www.facebook.com/supawattphoto
12. Kra-tua: ตุลย์ วิรัชศิลป์: 087 563 3553: Email - tulv77@gmail.com [/b] จ่ายครบเเล้ว https://www.facebook.com/profile.php?id=726332848
13. Kayochan: ภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย: 081 585 7433: Email - pakamon77@gmail.com [/b] จ่ายครบเเล้ว https://www.facebook.com/profile.php?id=648033320
14. Rasp : อิศรา ธรา : 085-552-3282 : non member จ่ายครบเเล้ว https://www.facebook.com/issara.thara
15. คุณอรอนงค์ กุลจรัสธร จ่ายครบเเล้ว
16. คุณบุญฑิตา สุภัทรพันธุ์ จ่ายครบเเล้ว
17. navinpeep : นาวิน วรนาวินทร์ : member : จ่ายครบแล้ว
18. dunk0429 : นิตินัย นาคสุวรรณ์ : 086-4406575 : member 1345 : a_psitak@windowslive.com http://www.facebook.com/Dunk0429จ่ายครบแล้ว
19.
20.

__________________
จำหน่ายกล้อง เลนส์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ปรึกษาปัญหากล้องและการใช้งาน การเลือกซื้อ
อยากถ่ายอะไร ย้ายค่าย แม่ยายดุ ถ่ายพลุยังไง แล้วหนูจะท้องมั๊ย ไวท์บาลานซ์เพี้ยน รับปรึกษาหมด(เกือบ)ทุกเรื่อง โทรน้าาาาาาาา
HOUSE SAPAN KWAI 02 618 6904 / 084 912 7773
HOUSE FORTUNE 02 642 1185 / 085 648 8338

HOUSE CNX 053 213 644 / 082 870 3883

Last edited by PIXPROS HOUSE; 9th February 2012 at 21:29.
Reply With Quote
  #2  
Old 13th December 2011, 21:29
salutefoto's Avatar
salutefoto salutefoto is offline
Senior Member
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 2,680
salutefoto is on a distinguished road
Default

กรี๊ดดดดดดดดดด
__________________
Reply With Quote
  #3  
Old 13th December 2011, 23:09
expresso's Avatar
expresso expresso is offline
Member
 
Join Date: Mar 2008
Location: San Francisco
Posts: 617
expresso is on a distinguished road
Default

อยากไปมากกกก T_T
Reply With Quote
  #4  
Old 13th December 2011, 23:14
jackboxs's Avatar
jackboxs jackboxs is offline
Member
 
Join Date: May 2010
Posts: 152
jackboxs is on a distinguished road
Default

ทำงานๆ เก็บเงินๆ ...เต็ม!!!
__________________
ยายจึงยิ้มแล้วสอนตาม
"จะมองเห็นความงามที่จริงอย่าขังความจริงไม่เห็น อย่างขังความงาม...." [เฉลียง]

Reply With Quote
  #5  
Old 13th December 2011, 23:29
puskus-[v]'s Avatar
puskus-[v] puskus-[v] is offline
Member
 
Join Date: Feb 2010
Location: BKK
Posts: 629
puskus-[v] is on a distinguished road
Default

อยากไปมาก แต่ยังสอบไม่เสร็จ เลื่อนไปอีกซักอาทิตย์ได้มั๊ยค้าบ T_T
Reply With Quote
  #6  
Old 13th December 2011, 23:51
bbsoluion51's Avatar
bbsoluion51 bbsoluion51 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2009
Location: CNX
Posts: 394
bbsoluion51 is on a distinguished road
Default

น่าไปมากๆๆๆครับ
__________________
My flickr >> http://www.flickr.com/photos/bestarch/sets/

I Love Minolta
Reply With Quote
  #7  
Old 14th December 2011, 00:01
KKaNA's Avatar
KKaNA KKaNA is offline
New Member
 
Join Date: Dec 2011
Location: Bangkok
Posts: 85
KKaNA is on a distinguished road
Default

น่าสนใจมาก><
Reply With Quote
  #8  
Old 14th December 2011, 07:20
BJK's Avatar
BJK BJK is offline
Senior Member
 
Join Date: Aug 2007
Location: Bangsean
Posts: 1,179
BJK is on a distinguished road
Default

อู๊ยซ่า....
__________________
เก็บกระเป๋า...ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกัน
http://semork.multiply.com/
Reply With Quote
  #9  
Old 14th December 2011, 07:55
xilix xilix is offline
New Member
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 2
xilix is on a distinguished road
Default

เป็นทริปในดวงใจเลย แต่น้องน้ำ เพิ่งจากไป พาเอาทรัพย์สินไปด้วย แย่จัง
Reply With Quote
  #10  
Old 14th December 2011, 08:52
fongleon356's Avatar
fongleon356 fongleon356 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2010
Location: Samutprakarn
Posts: 336
fongleon356 is on a distinguished road
Default

อร๊ายยยยยยยยยย
ทริปในฝันนนน >_<
Reply With Quote
  #11  
Old 14th December 2011, 09:27
valencia's Avatar
valencia valencia is offline
Member
 
Join Date: Apr 2010
Location: Chiang Mai, Thailand
Posts: 432
valencia is on a distinguished road
Default

โอยยยย อยากไปปปปปป
Reply With Quote
  #12  
Old 14th December 2011, 10:43
jaochay88's Avatar
jaochay88 jaochay88 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 151
jaochay88 is on a distinguished road
Default

โอ้ววว อยากไปด้วยยยยยย แต่ไปไม่ได้
Reply With Quote
  #13  
Old 14th December 2011, 17:20
BLUE544's Avatar
BLUE544 BLUE544 is offline
New Member
 
Join Date: Dec 2010
Location: ฺBangkok,Chonburi and Sriracha
Posts: 23
BLUE544 is on a distinguished road
Default

อยากไปมว๊ากกกกกกกกกกกกก
Reply With Quote
  #14  
Old 14th December 2011, 17:57
aud03's Avatar
aud03 aud03 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2009
Location: chanthaburi
Posts: 362
aud03 is on a distinguished road
Default

เป็นทริปในดวงใจ สักวันต้องไปให้ได้ครับ
__________________
http://www.facebook.com/aud03/
http://aud03.multiply.com/
mrkiatisak@hotmail.com

ไม่เก่ง แข่งใคร
Reply With Quote
  #15  
Old 15th December 2011, 09:40
Tongstat's Avatar
Tongstat Tongstat is offline
Senior Member
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 1,964
Tongstat is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by salutefoto View Post
กรี๊ดดดดดดดดดด
ไปมะคะเจ๊ ^^
__________________
Reply With Quote
ReplyThread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
กระทู้แจม HOUSE TRIP ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง PIXPROS HOUSE Pixpros House 210 21st December 2011 11:13
Pixpros House : คืนกำไรให้สมาชิก : STUDIO SHOOTING PIXPROS HOUSE Pixpros House 39 30th September 2011 21:58
HOUSE :D90 & D7000 DAY [ 26-27 มีนาคม 54 ] PIXPROS HOUSE Pixpros House 86 27th March 2011 11:55
HOUSE : D-DAY / D90 DAY [ 29-30 พ.ค. 53 ] PIXPROS HOUSE Pixpros House 54 30th May 2010 23:46


All times are GMT +7. The time now is 21:57.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.